Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 911 306 896 564 844 096 778 643 845 501 974 134
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 150 493 132 078 0 0 0 128 544
Zysk ze sprzedaży brutto 760 813 764 486 844 096 778 643 845 501 845 590
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 241 581 224 698 207 694 187 213 147 388 151 996
Zysk operacyjny 237 500 282 190 277 437 269 097 276 519 282 754
Koszty odsetek netto 2 -48 489 -54 788 -47 986 -25 411 2 169
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 240 119 331 289 333 140 317 502 287 000 283 528
Podatek dochodowy 55 444 70 945 75 944 58 327 57 989 80 209
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 184 675 260 344 257 196 259 175 229 011 203 319