Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 181 704 600 941 256 609 143 873 189 348 242 745
Inwestycje krótkoterminowe 11 368 8 766 8 639 8 035 6 963 24 589
Należności 80 201 71 338 68 494 56 136 51 488 12 994
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 11 368 8 766 8 639 8 035 6 963 24 589
Aktywa obrotowe razem 273 273 681 045 333 742 208 344 309 466 374 862
Inwestycje długotrminowe 559 476 541 700 1 510 840 1 481 940 1 014 550 928 711
Rzeczowe aktywa trwałe 147 504 136 120 128 657 119 734 111 039 922 284
Wartość firmy 160 766 160 766 160 766 160 766 2 941 2 941
Wartości niematerialne 176 800 185 219 193 638 202 057 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 1 687 1 943 966 756 971 618 900 571 3 486
Aktywa razem 832 749 1 222 740 1 844 580 1 690 290 1 324 020 1 303 570

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 20 006 24 306 16 583 14 835 14 274 29 139
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 33 144 33 144 36 468 6 691
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 79 700 73 638 68 991 47 251 29 776 202 305
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 99 706 97 944 118 718 95 230 80 518 238 135
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 74 630 107 774 23 437 59 925
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 436 37 3 13 0 1 200
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 195 130 177 698 270 250 246 856 110 420 317 622
Akcje zwykłe 32 131 43 835 46 880 47 814 47 608 47 140
Zyski (straty) zatrzymane 2 039 730 1 855 050 1 594 710 1 341 340 1 082 170 854 176
Akcje własne -1 711 420 -1 107 210 -303 379 -169 365 -125 452 -100 694
Kapitał własny 637 619 1 045 050 1 574 330 1 443 430 1 213 600 985 951
Pasywa razem 832 749 1 222 740 1 844 580 1 690 290 1 324 020 1 303 570