Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 184 675 260 344 257 196 259 175 229 011 203 319
Amortyzacja 31 177 30 413 29 652 18 696 35 673 54 228
Zmiana stanu należności -62 475 2 844 12 358 4 648 38 494 -1 691
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 020 180 344 332 112 736 -45 475 -53 397 134 173
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 220 819 313 119 308 823 306 344 199 085 304 898
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -35 629 -29 390 -29 418 -22 391 -124 853 -123 954
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -97 139 950 979 -19 351 -405 875 -238 235 -152 064
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -604 212 -908 926 -166 275 40 090 -26 845 -35 733