IPG Photonics Corp (IPGP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 109 909 278 416 159 572 180 234 404 027 347 614
Amortyzacja 90 564 96 330 94 554 96 268 80 271 64 568
Zmiana stanu należności -50 774 -2 200 25 842 -17 030 18 231 81 377
Zmiana stanu zapasów 48 616 95 754 -15 797 -22 789 95 867 68 702
Zmiana stanu gotówki -336 922 123 439 196 161 135 712 -365 542 286 045
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 212 649 389 700 285 335 323 521 393 301 405 395
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -110 141 -123 108 -87 696 -133 536 -160 343 -126 535
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 296 952 -416 282 -99 574 -139 975 -562 999 -170 805
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -514 549 -125 066 -10 080 -37 067 -166 647 -3 372