IPG Photonics Corp (IPGP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 177 580 1 514 500 876 231 680 070 544 358 909 900
Inwestycje krótkoterminowe 87 981 110 310 640 210 597 295 601 978 299 120
Należności 211 347 262 121 264 321 238 479 255 509 237 278
Zapasy 509 363 460 747 364 993 380 790 403 579 307 712
Pozostałe aktywa obrotowe 87 981 110 310 640 210 597 295 601 978 299 120
Aktywa obrotowe razem 1 986 270 2 347 680 2 148 080 1 896 630 1 805 420 1 754 010
Inwestycje długotrminowe 757 006 822 857 787 623 833 802 769 026 613 245
Rzeczowe aktywa trwałe 580 561 635 302 597 527 600 852 543 068 460 206
Wartość firmy 38 325 38 609 41 366 82 092 100 722 55 831
Wartości niematerialne 34 120 52 678 62 114 74 271 87 139 51 223
Pozostałe aktywa trwałe 28 848 48 507 43 419 42 278 18 932 19 009
Aktywa razem 2 743 280 3 170 540 2 935 700 2 730 440 2 574 450 2 367 260

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 46 233 55 839 25 748 27 329 36 302 35 109
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 16 031 18 126 3 810 3 740 3 671 3 604
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 212 382 239 468 185 020 160 835 205 801 160 190
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 274 646 313 433 214 578 191 904 245 774 198 903
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 16 031 34 157 37 968 41 707 45 378
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 83 274 93 855 92 854 98 121 80 734 100 652
Udziały niekontrolujące 0 639 1 292 717 687 0
Zobowiązania razem 357 920 423 958 342 881 328 710 368 902 344 933
Akcje zwykłe 50 761 53 410 53 186 53 061 53 522 53 495
Zyski (straty) zatrzymane 2 576 520 2 466 610 2 188 190 2 028 730 1 848 500 1 443 870
Akcje własne -938 009 -438 503 -303 614 -265 730 -224 998 -48 933
Kapitał własny 2 385 360 2 746 580 2 592 820 2 401 730 2 205 550 2 022 320
Pasywa razem 2 743 280 3 170 540 2 935 700 2 730 440 2 574 450 2 367 260