Ichor Holdings Ltd (ICHR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 280 070 1 096 920 914 236 620 837 823 611 655 892
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 068 200 919 437 789 344 534 473 687 474 555 131
Zysk ze sprzedaży brutto 211 864 177 480 124 892 86 364 136 137 100 761
Koszty badań i rozwoju 19 564 15 691 13 361 11 102 9 355 7 899
Koszty ogólnego zarządu 88 572 65 857 56 614 47 270 47 448 37 802
Zysk operacyjny 85 823 81 014 41 552 14 977 63 965 46 180
Koszty odsetek netto 11 056 6 451 8 727 10 647 9 987 3 277
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 330 73 756 32 291 4 275 54 219 43 029
Podatek dochodowy 2 526 2 857 -988 -6 454 -3 664 -13 886
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 72 804 70 899 33 279 10 729 57 883 56 454