First Solar Inc (FSLR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 468 693 398 355 -114 933 144 326 -165 615
Amortyzacja 259 900 232 925 205 475 130 736 115 313
Zmiana stanu należności 160 426 -418 010 99 518 193 727 -90 477
Zmiana stanu zapasów 98 682 70 521 52 278 243 608 -224 785
Zmiana stanu gotówki 78 975 -417 179 -383 019 -441 647 1 033 770
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 237 559 37 120 174 201 -326 809 1 340 680
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -540 291 -416 635 -668 717 -739 838 -514 357
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -99 040 -131 227 -362 298 -682 714 -626 802
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 40 550 -82 587 74 943 255 228 192 045