First Solar Inc (FSLR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 830 777 -44 166 468 693 398 355 -114 933 144 326 -165 615
Amortyzacja 307 994 269 724 259 900 232 925 205 475 130 736 115 313
Zmiana stanu należności 1 030 830 -99 718 160 426 -418 010 99 518 193 727 -90 477
Zmiana stanu zapasów 198 523 -44 923 98 682 70 521 52 278 243 608 -224 785
Zmiana stanu gotówki -475 492 751 938 78 975 -417 179 -383 019 -441 647 1 033 770
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 602 260 873 369 237 559 37 120 174 201 -326 809 1 340 680
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 386 780 -903 605 -540 291 -416 635 -668 717 -739 838 -514 357
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -472 791 -1 192 570 -99 040 -131 227 -362 298 -682 714 -626 802
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 336 853 309 392 40 550 -82 587 74 943 255 228 192 045