First Solar Inc (FSLR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 577 980 1 826 040 1 747 070 2 164 250 2 547 270 2 988 910
Inwestycje krótkoterminowe 233 898 242 660 248 137 212 501 234 993 212 481
Należności 354 991 454 709 294 283 712 293 612 775 419 048
Zapasy 621 376 666 299 567 617 497 096 444 818 201 210
Pozostałe aktywa obrotowe 233 898 242 660 248 137 212 501 234 993 212 481
Aktywa obrotowe razem 3 791 420 3 191 240 3 014 540 3 599 830 3 859 520 3 832 770
Inwestycje długotrminowe 4 459 810 4 222 500 4 094 400 3 915 860 3 261 840 3 031 730
Rzeczowe aktywa trwałe 3 543 140 2 866 880 2 645 680 2 658 130 2 064 850 1 571 640
Wartość firmy 14 462 14 462 14 462 14 462 14 462 14 462
Wartości niematerialne 31 106 45 509 56 138 64 543 74 162 80 227
Pozostałe aktywa trwałe 508 142 780 569 737 225 595 573 709 106 669 692
Aktywa razem 8 251 230 7 413 750 7 108 930 7 515 690 7 121 360 6 864 500

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 341 409 193 374 183 349 218 081 233 287 120 220
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 3 896 41 540 17 510 5 570 18 236
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 696 639 529 608 622 509 1 082 620 606 600 511 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 038 050 726 878 847 398 1 318 210 845 457 650 276
Długoterminowe zobowiązania finansowe 184 349 236 005 237 691 454 187 461 221 410 287
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 123 260 317 701 290 209 534 012 602 281 705 241
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 415 170 1 454 200 1 588 000 2 418 920 1 908 960 1 765 800
Akcje zwykłe 106 551 106 263 105 867 105 310 104 745 104 328
Zyski (straty) zatrzymane 3 140 290 3 184 460 2 715 760 2 326 620 2 441 550 2 297 230
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 836 060 5 959 550 5 520 930 5 096 770 5 212 400 5 098 700
Pasywa razem 8 251 230 7 413 750 7 108 930 7 515 690 7 121 360 6 864 500