EPAM Systems Inc (EPAM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 417 083 419 416 481 652 327 160 261 057 240 256 72 760
Amortyzacja 132 702 140 049 145 151 62 874 45 317 36 640 28 562
Zmiana stanu należności -35 594 163 698 267 866 3 346 95 379 35 913 96 353
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 355 294 295 055 64 475 445 598 165 992 187 975 220 157
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 562 634 464 104 572 327 544 407 287 453 292 218 195 364
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -28 415 -81 629 -111 501 -68 793 -99 308 -37 574 -29 806
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -66 768 -182 927 -368 924 -167 154 -145 369 -112 123 -36 173
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -165 773 -2 021 -59 557 -765 20 363 23 001 49 746