EPAM Systems Inc (EPAM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 741 680 1 446 620 1 382 150 936 552 770 560 582 585
Inwestycje krótkoterminowe 85 319 53 927 29 570 39 943 26 171 11 024
Należności 932 626 768 928 501 062 497 716 402 337 366 424
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 85 319 53 927 29 570 39 943 26 171 11 024
Aktywa obrotowe razem 2 759 620 2 269 480 1 912 780 1 474 210 1 199 070 960 033
Inwestycje długotrminowe 1 249 530 1 253 750 808 550 769 997 412 734 290 223
Rzeczowe aktywa trwałe 273 348 236 214 169 533 165 259 102 646 86 419
Wartość firmy 529 072 530 723 211 956 195 043 166 832 119 531
Wartości niematerialne 77 652 101 143 51 975 56 258 57 065 44 511
Pozostałe aktywa trwałe 47 877 56 898 53 960 39 433 16 208 14 788
Aktywa razem 4 009 150 3 523 230 2 721 330 2 244 210 1 611 800 1 250 260

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 30 852 24 847 10 189 7 831 7 444 5 574
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 861 16 018 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 713 770 722 555 455 761 379 117 255 385 175 393
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 747 483 763 420 465 950 386 948 262 829 180 967
Długoterminowe zobowiązania finansowe 27 693 30 234 25 038 25 074 25 031 25 033
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 108 648 90 934 66 722 55 193 61 346 69 309
Udziały niekontrolujące 1 478 8 720 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 007 620 1 036 110 738 314 648 063 349 206 275 309
Akcje zwykłe 57 291 56 511 55 727 54 719 53 623 52 077
Zyski (straty) zatrzymane 2 248 950 1 829 530 1 347 880 1 020 590 759 533 518 820
Akcje własne -118 -177 -177 -177 -177 -177
Kapitał własny 3 001 530 2 487 120 1 983 020 1 596 140 1 262 600 974 947
Pasywa razem 4 009 150 3 523 230 2 721 330 2 244 210 1 611 800 1 250 260