Salesforce Inc (CRM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 14 194 000 12 508 000 10 537 000 11 966 000 7 947 000 4 342 000 4 521 700
Inwestycje krótkoterminowe 3 466 000 3 132 000 2 574 000 2 137 000 1 842 000 1 417 000 818 573
Należności 11 414 000 10 755 000 9 739 000 7 786 000 6 174 000 4 924 000 3 950 090
Zapasy 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 3 466 000 3 132 000 2 574 000 2 137 000 1 842 000 1 417 000 818 573
Aktywa obrotowe razem 29 074 000 26 395 000 22 850 000 21 889 000 15 963 000 10 683 000 9 290 370
Inwestycje długotrminowe 70 749 000 72 454 000 72 359 000 44 412 000 39 163 000 20 054 000 11 719 400
Rzeczowe aktywa trwałe 3 689 000 3 702 000 2 815 000 2 459 000 2 375 000 2 051 000 1 946 530
Wartość firmy 48 620 000 48 568 000 47 937 000 26 318 000 25 134 000 12 851 000 7 314 100
Wartości niematerialne 5 278 000 7 125 000 8 978 000 4 114 000 4 724 000 2 075 000 995 289
Pozostałe aktywa trwałe 5 948 000 5 497 000 4 965 000 4 408 000 1 927 000 1 775 000 749 713
Aktywa razem 99 823 000 98 849 000 95 209 000 66 301 000 55 126 000 30 737 000 21 009 800

Pasywa

w tys. USD

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 165 000 76 465
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 999 000 1 182 000 0 0 0 3 000 1 127 260
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 25 632 000 24 709 000 21 788 000 17 728 000 14 845 000 11 087 000 8 925 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 26 631 000 25 891 000 21 788 000 17 728 000 14 845 000 11 255 000 10 129 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe 8 427 000 9 419 000 10 592 000 2 673 000 2 673 000 3 173 000 893 007
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 475 000 2 283 000 1 995 000 1 565 000 1 278 000 704 000 594 914
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 40 177 000 40 490 000 37 078 000 24 808 000 21 241 000 15 132 000 11 617 400
Akcje zwykłe 974 000 992 000 955 000 908 000 829 000 751 000 714 919
Zyski (straty) zatrzymane 11 721 000 7 585 000 7 377 000 5 933 000 1 861 000 1 735 000 -337 432
Akcje własne -11 692 000 -4 000 000 0 0 0 0 0
Kapitał własny 59 646 000 58 359 000 58 131 000 41 493 000 33 885 000 15 605 000 9 392 360
Pasywa razem 99 823 000 98 849 000 95 209 000 66 301 000 55 126 000 30 737 000 21 009 800