Conoco Phillips (COP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 45 828 000 18 784 000 32 567 000 36 417 000 29 106 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 158 000 8 078 000 11 842 000 14 294 000 12 475 000
Zysk ze sprzedaży brutto 27 670 000 10 706 000 20 725 000 22 123 000 16 631 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 719 000 430 000 556 000 401 000 561 000
Zysk operacyjny 11 829 000 -2 052 000 6 735 000 8 783 000 1 943 000
Koszty odsetek netto 884 000 806 000 778 000 735 000 1 098 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 712 000 -3 140 000 9 524 000 9 973 000 -2 615 000
Podatek dochodowy 4 633 000 -485 000 2 267 000 3 668 000 -1 822 000
Udziały niekontrolujące 0 46 000 68 000 48 000 62 000
Zysk (strata) netto 8 079 000 -2 701 000 7 189 000 6 257 000 -855 000