Conoco Phillips (COP)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 9 243 000 6 591 000 7 856 000 10 227 000 7 625 000 10 097 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 199 000 1 565 000 454 000 2 219 000 575 000 506 000
Należności 7 088 000 6 670 000 2 754 000 3 401 000 4 067 000 4 320 000
Zapasy 1 219 000 1 208 000 1 002 000 1 026 000 1 007 000 1 060 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 199 000 1 565 000 454 000 2 219 000 575 000 506 000
Aktywa obrotowe razem 18 749 000 16 050 000 12 066 000 16 913 000 13 274 000 16 512 000
Inwestycje długotrminowe 75 080 000 74 611 000 50 552 000 53 601 000 56 706 000 56 850 000
Rzeczowe aktywa trwałe 64 866 000 64 911 000 39 893 000 42 269 000 45 698 000 45 683 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 131 000 2 685 000 2 779 000 2 888 000 1 917 000 1 943 000
Aktywa razem 93 829 000 90 661 000 62 618 000 70 514 000 69 980 000 73 362 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 6 163 000 5 025 000 2 698 000 3 200 000 3 895 000 4 030 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 417 000 1 200 000 619 000 105 000 112 000 2 575 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 267 000 5 796 000 2 049 000 3 738 000 3 388 000 2 792 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 12 847 000 12 021 000 5 366 000 7 043 000 7 395 000 9 397 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 16 226 000 18 734 000 14 750 000 14 790 000 14 856 000 17 128 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 9 027 000 8 321 000 8 906 000 8 997 000 10 644 000 10 754 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 69 000 125 000 194 000
Zobowiązania razem 45 826 000 45 255 000 32 769 000 35 533 000 38 041 000 42 755 000
Akcje zwykłe 1 274 030 1 324 190 1 078 030 1 117 260 1 166 500 1 221 040
Zyski (straty) zatrzymane 53 029 000 40 674 000 35 213 000 39 742 000 34 010 000 29 391 000
Akcje własne -60 189 000 -50 920 000 -47 297 000 -46 405 000 -42 905 000 -39 906 000
Kapitał własny 48 003 000 45 406 000 29 849 000 34 981 000 31 939 000 30 607 000
Pasywa razem 93 829 000 90 661 000 62 618 000 70 514 000 69 980 000 73 362 000