Cooper Companies, Inc. (COO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 308 400 2 922 500 2 430 900 2 653 400 2 532 800 2 139 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 168 800 966 700 896 100 896 600 900 500 773 200
Zysk ze sprzedaży brutto 2 139 600 1 955 800 1 534 800 1 756 800 1 632 300 1 365 800
Koszty badań i rozwoju 110 300 92 700 93 300 86 700 84 800 69 200
Koszty ogólnego zarządu 1 342 200 1 211 200 992 500 996 200 973 300 799 100
Zysk operacyjny 507 600 505 800 311 800 528 100 427 500 429 100
Koszty odsetek netto 57 300 23 100 36 800 68 000 82 700 33 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 475 300 491 500 266 500 477 400 331 900 394 000
Podatek dochodowy 89 600 -2 453 200 28 100 10 700 192 000 21 100
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 385 700 2 944 700 238 400 466 700 139 900 372 900