Cooper Companies, Inc. (COO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 385 700 2 944 700 238 400 466 700 139 900 372 900
Amortyzacja 346 100 309 300 287 100 280 800 275 100 188 400
Zmiana stanu należności -472 800 79 900 100 60 600 58 100 25 230
Zmiana stanu zapasów -542 500 15 200 63 500 38 100 14 700 36 400
Zmiana stanu gotówki -53 600 -20 000 26 900 11 300 -11 100 -12 017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 692 400 738 600 486 600 713 200 668 900 593 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -242 000 -214 400 -310 400 -292 100 -193 600 -127 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 831 200 -450 300 -364 500 -351 300 -1 517 500 -381 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 193 700 -311 400 -95 500 -351 400 844 400 -227 900