Cooper Companies, Inc. (COO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 138 200 95 900 115 900 89 000 77 700 88 800
Inwestycje krótkoterminowe 208 900 179 300 152 500 132 200 169 700 93 700
Należności 557 800 515 300 435 400 435 300 374 700 316 600
Zapasy 628 700 585 600 570 400 506 900 468 800 454 100
Pozostałe aktywa obrotowe 208 900 179 300 152 500 132 200 169 700 93 700
Aktywa obrotowe razem 1 533 600 1 465 300 1 274 200 1 163 400 1 090 900 953 200
Inwestycje długotrminowe 9 958 700 8 140 900 5 463 300 5 111 100 5 021 900 3 905 500
Rzeczowe aktywa trwałe 1 432 900 1 347 600 1 281 900 1 132 100 976 000 910 100
Wartość firmy 3 609 700 2 574 000 2 447 300 2 428 900 2 392 100 2 354 800
Wartości niematerialne 1 885 100 1 271 500 1 289 000 1 405 300 1 521 300 504 700
Pozostałe aktywa trwałe 587 900 144 200 104 800 66 800 74 100 75 600
Aktywa razem 11 492 300 9 606 200 6 737 500 6 274 500 6 112 800 4 858 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 248 800 161 400 176 000 150 100 146 400 142 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 412 600 82 900 409 300 563 700 37 100 23 400
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 618 800 487 800 419 100 396 800 353 000 230 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 280 200 732 100 1 004 400 1 110 600 536 500 396 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 350 800 1 396 100 1 383 900 1 262 600 1 985 700 1 149 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 536 700 280 200 261 800 244 700 251 800 98 700
Udziały niekontrolujące 200 200 200 200 200 100
Zobowiązania razem 4 317 800 2 664 400 2 912 900 2 646 100 2 805 200 1 683 000
Akcje zwykłe 49 300 49 200 49 100 49 400 49 100 48 900
Zyski (straty) zatrzymane 6 584 900 6 202 100 3 261 800 3 026 400 2 576 000 2 434 200
Akcje własne -714 500 -639 600 -617 300 -571 200 -415 100 -415 100
Kapitał własny 7 174 500 6 941 800 3 824 600 3 628 400 3 307 600 3 175 700
Pasywa razem 11 492 300 9 606 200 6 737 500 6 274 500 6 112 800 4 858 700