CMS Energy Corporation (CMS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 827 000 2 696 000 755 000 680 000 657 000 460 000
Amortyzacja 1 126 000 2 228 000 1 048 000 992 000 933 000 881 000
Zmiana stanu należności 637 000 1 004 000 -21 000 -75 000 -66 000 211 000
Zmiana stanu zapasów 450 000 758 000 -29 000 -45 000 -22 000 46 000
Zmiana stanu gotówki -288 000 736 000 28 000 -13 000 -29 000 -53 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 855 000 3 638 000 1 276 000 1 790 000 1 703 000 1 705 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 374 000 -4 152 000 -2 317 000 -2 104 000 -2 074 000 -1 665 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 476 000 -2 466 000 -2 867 000 -2 816 000 -2 606 000 -1 868 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 327 000 -590 000 1 619 000 1 008 000 874 000 110 000