CMS Energy Corporation (CMS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 596 000 7 329 000 6 680 000 6 845 000 6 873 000 6 583 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 165 000 3 070 000 2 508 000 2 833 000 3 058 000 2 844 000
Zysk ze sprzedaży brutto 4 431 000 4 259 000 4 172 000 4 012 000 3 815 000 3 739 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 224 000 1 146 000 1 362 000 1 239 000 1 162 000 1 338 000
Koszty odsetek netto 516 000 500 000 552 000 516 000 450 000 428 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 902 000 823 000 885 000 829 000 774 000 886 000
Podatek dochodowy 93 000 95 000 133 000 147 000 115 000 424 000
Udziały niekontrolujące -24 000 -23 000 -3 000 2 000 2 000 2 000
Zysk (strata) netto 827 000 1 348 000 755 000 680 000 657 000 460 000