CMS Energy Corporation (CMS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 164 000 904 000 168 000 140 000 153 000 182 000
Inwestycje krótkoterminowe 554 000 1 044 000 486 000 424 000 433 000 360 000
Należności 1 580 000 1 886 000 882 000 903 000 978 000 1 044 000
Zapasy 1 117 000 1 334 000 576 000 605 000 650 000 672 000
Pozostałe aktywa obrotowe 554 000 1 044 000 486 000 424 000 433 000 360 000
Aktywa obrotowe razem 3 433 000 5 254 000 2 404 000 2 331 000 2 468 000 2 475 000
Inwestycje długotrminowe 27 920 000 52 252 000 27 262 000 24 506 000 22 061 000 20 575 000
Rzeczowe aktywa trwałe 22 713 000 44 704 000 21 039 000 18 926 000 18 126 000 16 761 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 5 136 000 7 406 000 6 153 000 5 509 000 3 865 000 3 745 000
Aktywa razem 31 353 000 57 506 000 29 666 000 26 837 000 24 529 000 23 050 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 936 000 1 772 000 678 000 635 000 733 000 740 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 119 000 764 000 1 506 000 1 220 000 1 093 000 1 273 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 930 000 1 872 000 890 000 849 000 798 000 771 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 985 000 4 408 000 3 074 000 2 704 000 2 624 000 2 784 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 190 000 24 184 000 13 690 000 12 027 000 10 684 000 9 214 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 5 176 000 10 118 000 4 962 000 5 396 000 4 843 000 5 218 000
Udziały niekontrolujące 580 000 1 114 000 581 000 37 000 37 000 37 000
Zobowiązania razem 24 338 000 44 244 000 24 170 000 21 819 000 19 774 000 18 609 000
Akcje zwykłe 289 500 578 000 285 000 283 000 282 200 280 000
Zyski (straty) zatrzymane 1 350 000 2 114 000 214 000 -25 000 -271 000 -531 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 7 015 000 13 262 000 5 496 000 5 018 000 4 755 000 4 441 000
Pasywa razem 31 353 000 57 506 000 29 666 000 26 837 000 24 529 000 23 050 000