Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 903 505 1 426 880 1 108 200 584 438 -204 087 716 195 401 962
Amortyzacja 181 116 187 382 195 120 189 058 189 790 186 384 153 599
Zmiana stanu należności -84 644 1 198 770 1 918 600 722 656 -462 776 774 371 1 424 400
Zmiana stanu zapasów -132 144 1 117 400 914 657 -189 812 -401 558 576 160 446 873
Zmiana stanu gotówki 41 138 -45 279 -151 421 73 512 -209 224 -220 756 195 763
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 705 449 -33 077 418 983 1 359 840 857 995 272 690 124 557
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -83 285 -78 836 -83 051 -123 585 -143 191 -135 336 -203 949
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -72 323 -57 711 -60 118 -138 794 -173 583 -462 965 -188 758
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -666 222 109 782 -463 304 -1 227 100 -906 369 -36 833 256 746