Arrow Electronics Inc. (ARW)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 426 880 2 216 390 584 438 -204 087 716 195 401 962
Amortyzacja 187 382 390 240 189 058 189 790 186 384 153 599
Zmiana stanu należności 1 198 770 13 042 500 722 656 -462 776 774 371 1 424 400
Zmiana stanu zapasów 1 117 400 5 116 620 -189 812 -401 558 576 160 446 873
Zmiana stanu gotówki -45 279 70 773 73 512 -209 224 -220 756 195 763
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -33 077 837 966 1 359 840 857 995 272 690 124 557
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -78 836 -166 102 -123 585 -143 191 -135 336 -203 949
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -57 711 -120 236 -138 794 -173 583 -462 965 -188 758
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 109 782 -926 608 -1 227 100 -906 369 -36 833 256 746