Arrow Electronics Inc. (ARW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 218 053 176 915 222 194 373 615 300 103 509 327 730 083
Inwestycje krótkoterminowe 684 126 521 339 345 218 286 633 266 249 274 832 214 066
Należności 12 238 100 12 322 700 11 123 900 9 205 340 8 482 690 8 945 460 8 171 090
Zapasy 5 187 220 5 319 370 4 201 960 3 287 310 3 477 120 3 878 680 3 302 520
Pozostałe aktywa obrotowe 684 126 521 339 345 218 286 633 266 249 274 832 214 066
Aktywa obrotowe razem 18 327 500 18 340 300 15 893 300 13 152 900 12 526 200 13 608 300 12 417 800
Inwestycje długotrminowe 3 398 690 3 422 840 3 642 220 3 901 010 3 874 640 4 176 140 4 045 050
Rzeczowe aktywa trwałe 530 740 596 456 682 811 799 605 803 110 824 700 838 475
Wartość firmy 2 050 430 2 027 630 2 080 370 2 115 470 2 061 320 2 624 690 2 470 050
Wartości niematerialne 127 440 159 137 195 029 233 819 271 903 372 644 286 215
Pozostałe aktywa trwałe 627 344 574 511 620 311 675 761 651 360 232 373 309 283
Aktywa razem 21 726 200 21 763 200 19 535 500 17 053 900 16 400 800 17 784 400 16 462 800

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 10 070 000 10 460 400 9 617 080 7 937 890 7 046 220 7 631 880 6 756 830
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 653 950 589 883 382 619 158 633 331 431 246 257 356 806
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 463 920 1 339 300 1 326 390 1 034 360 880 507 912 292 842 933
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 13 187 900 12 389 600 11 326 100 9 130 880 8 258 160 8 790 430 7 956 570
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 153 550 3 182 960 2 244 440 2 097 940 2 640 130 3 239 120 2 933 040
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 507 424 579 261 624 162 676 136 636 115 378 536 572 971
Udziały niekontrolujące 71 843 64 996 58 551 59 633 54 474 51 376 48 685
Zobowiązania razem 15 920 700 16 216 800 14 253 200 11 964 600 11 588 900 12 459 500 11 511 300
Akcje zwykłe 56 359 64 838 72 472 77 992 83 568 87 476 88 681
Zyski (straty) zatrzymane 5 790 220 9 214 830 7 787 950 6 679 750 6 131 250 6 335 340 5 599 190
Akcje własne -297 745 -4 637 340 -3 629 260 -2 776 820 -2 332 550 -1 972 250 -1 762 240
Kapitał własny 5 805 460 5 546 360 5 282 300 5 089 320 4 811 920 5 324 990 4 951 540
Pasywa razem 21 726 200 21 763 200 19 535 500 17 053 900 16 400 800 17 784 400 16 462 800