Arrow Electronics Inc. (ARW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 176 915 444 388 373 615 300 103 509 327 730 083
Inwestycje krótkoterminowe 521 339 690 436 286 633 266 249 274 832 214 066
Należności 12 322 700 22 247 900 9 205 340 8 482 690 8 945 460 8 171 090
Zapasy 5 319 370 8 403 930 3 287 310 3 477 120 3 878 680 3 302 520
Pozostałe aktywa obrotowe 521 339 690 436 286 633 266 249 274 832 214 066
Aktywa obrotowe razem 18 340 300 31 786 600 13 152 900 12 526 200 13 608 300 12 417 800
Inwestycje długotrminowe 3 422 840 7 284 430 3 901 010 3 874 640 4 176 140 4 045 050
Rzeczowe aktywa trwałe 596 456 1 365 620 799 605 803 110 824 700 838 475
Wartość firmy 2 027 630 4 160 740 2 115 470 2 061 320 2 624 690 2 470 050
Wartości niematerialne 159 137 390 058 233 819 271 903 372 644 286 215
Pozostałe aktywa trwałe 574 511 1 240 620 675 761 651 360 232 373 309 283
Aktywa razem 21 763 200 39 071 100 17 053 900 16 400 800 17 784 400 16 462 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 10 460 400 19 234 200 7 937 890 7 046 220 7 631 880 6 756 830
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 589 883 765 238 158 633 331 431 246 257 356 806
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 339 300 2 652 770 1 034 360 880 507 912 292 842 933
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 12 389 600 22 652 200 9 130 880 8 258 160 8 790 430 7 956 570
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 182 960 4 488 890 2 097 940 2 640 130 3 239 120 2 933 040
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 579 261 1 248 320 676 136 636 115 378 536 572 971
Udziały niekontrolujące 64 996 117 102 59 633 54 474 51 376 48 685
Zobowiązania razem 16 216 800 28 506 500 11 964 600 11 588 900 12 459 500 11 511 300
Akcje zwykłe 64 838 144 944 77 992 83 568 87 476 88 681
Zyski (straty) zatrzymane 9 214 830 15 575 900 6 679 750 6 131 250 6 335 340 5 599 190
Akcje własne -4 637 340 -7 258 530 -2 776 820 -2 332 550 -1 972 250 -1 762 240
Kapitał własny 5 546 360 10 564 600 5 089 320 4 811 920 5 324 990 4 951 540
Pasywa razem 21 763 200 39 071 100 17 053 900 16 400 800 17 784 400 16 462 800