Albany International Corp. (AIN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 929 240 900 610 1 054 130 982 479 863 717
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 550 849 529 538 656 431 632 730 567 937
Zysk ze sprzedaży brutto 378 391 371 072 397 701 349 749 295 780
Koszty badań i rozwoju 38 922 35 347 37 569 40 582 41 174
Koszty ogólnego zarządu 160 127 163 909 163 651 156 189 164 964
Zysk operacyjny 179 342 171 816 196 481 152 978 89 642
Koszty odsetek netto 14 891 13 584 16 921 18 124 17 091
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 165 931 139 074 178 212 115 247 54 708
Podatek dochodowy 47 163 41 831 44 829 32 228 22 123
Udziały niekontrolujące 290 -1 346 985 128 -526
Zysk (strata) netto 118 478 98 589 132 398 82 891 33 111