Albany International Corp. (AIN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 291 776 302 036 241 316 195 540 197 755 183 727
Inwestycje krótkoterminowe 207 595 146 898 176 353 103 212 78 741 14 520
Należności 200 018 191 985 189 129 224 433 230 649 208 941
Zapasy 139 050 117 882 110 478 95 149 85 904 136 519
Pozostałe aktywa obrotowe 207 595 146 898 176 353 103 212 78 741 14 520
Aktywa obrotowe razem 838 439 758 801 717 276 618 334 593 049 543 707
Inwestycje długotrminowe 803 816 797 263 832 660 856 034 824 943 817 491
Rzeczowe aktywa trwałe 445 658 436 417 448 554 466 462 462 055 454 302
Wartość firmy 178 217 182 124 187 553 180 934 164 382 166 796
Wartości niematerialne 33 811 39 081 46 869 52 892 49 206 55 441
Pozostałe aktywa trwałe 130 332 112 563 110 179 103 286 85 947 71 305
Aktywa razem 1 642 260 1 556 060 1 549 940 1 474 370 1 417 990 1 361 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 69 707 68 954 49 173 65 203 52 246 44 899
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 1 606 1 447 1 855 1 224 2 061
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 141 609 137 606 140 243 135 661 135 836 114 557
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 211 316 208 166 190 863 202 719 189 306 161 517
Długoterminowe zobowiązania finansowe 439 000 364 515 414 121 446 709 523 707 514 120
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 74 206 94 777 101 980 96 863 89 152 102 973
Udziały niekontrolujące 4 494 3 638 3 799 4 006 3 031 3 247
Zobowiązania razem 779 206 682 097 733 870 775 685 812 743 791 430
Akcje zwykłe 31 339 32 348 32 329 32 296 32 252 32 169
Zyski (straty) zatrzymane 931 318 863 057 770 746 698 496 589 645 534 082
Akcje własne -364 923 -280 143 -256 009 -256 391 -256 603 -256 876
Kapitał własny 863 049 873 967 816 066 698 683 605 249 569 768
Pasywa razem 1 642 260 1 556 060 1 549 940 1 474 370 1 417 990 1 361 200