Albany International Corp. (AIN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 95 762 118 478 98 589 132 398 82 891 33 111
Amortyzacja 69 049 74 255 72 705 70 795 79 036 71 956
Zmiana stanu należności 6 075 2 856 -35 304 -6 216 21 708 32 535
Zmiana stanu zapasów 21 168 7 404 15 329 9 245 -50 615 2 613
Zmiana stanu gotówki -10 260 60 720 45 776 -2 215 14 028 1 985
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 128 214 217 475 140 253 200 352 132 485 64 216
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -96 348 -53 699 -42 390 -67 955 -82 886 -87 637
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -96 348 -53 699 -42 390 -98 748 -82 886 -87 637
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 652 -99 635 -60 669 -100 307 -27 258 12 867