Ameren Corp. (AEE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 957 000 6 394 000 5 794 000 5 910 000 6 291 000 6 177 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 677 000 1 629 000 1 003 000 1 091 000 1 350 000 1 375 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 280 000 4 765 000 4 791 000 4 819 000 4 941 000 4 802 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 1 515 000 1 333 000 1 300 000 1 267 000 1 357 000 1 458 000
Koszty odsetek netto 451 000 356 000 390 000 348 000 401 000 357 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 255 000 1 152 000 1 032 000 1 016 000 1 058 000 1 105 000
Podatek dochodowy 176 000 157 000 155 000 182 000 237 000 576 000
Udziały niekontrolujące 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Zysk (strata) netto 1 074 000 990 000 871 000 828 000 815 000 523 000