Ameren Corp. (AEE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 000 8 000 139 000 16 000 16 000 10 000
Inwestycje krótkoterminowe 891 000 548 000 244 000 187 000 197 000 242 000
Należności 1 100 000 820 000 749 000 734 000 837 000 838 000
Zapasy 667 000 592 000 521 000 494 000 483 000 522 000
Pozostałe aktywa obrotowe 891 000 548 000 244 000 187 000 197 000 242 000
Aktywa obrotowe razem 2 668 000 1 968 000 1 653 000 1 431 000 1 533 000 1 612 000
Inwestycje długotrminowe 35 236 000 33 767 000 30 377 000 27 502 000 25 682 000 24 333 000
Rzeczowe aktywa trwałe 31 262 000 29 261 000 26 807 000 24 376 000 22 810 000 21 466 000
Wartość firmy 411 000 411 000 411 000 411 000 411 000 411 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 605 000 2 936 000 2 177 000 1 868 000 1 777 000 1 752 000
Aktywa razem 37 904 000 35 735 000 32 030 000 28 933 000 27 215 000 25 945 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 410 000 1 050 000 498 000 882 000 1 177 000 1 325 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 956 000 1 776 000 1 682 000 1 623 000 1 510 000 1 615 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 366 000 2 826 000 2 180 000 2 505 000 2 687 000 2 940 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 13 685 000 12 562 000 11 078 000 8 915 000 7 859 000 7 094 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 412 000 7 019 000 6 481 000 6 393 000 6 273 000 6 079 000
Udziały niekontrolujące 129 000 129 000 142 000 142 000 142 000 142 000
Zobowiązania razem 27 396 000 26 035 000 23 092 000 20 874 000 19 584 000 18 761 000
Akcje zwykłe 258 400 256 300 247 000 245 600 243 800 242 600
Zyski (straty) zatrzymane 3 646 000 3 182 000 2 757 000 2 380 000 2 024 000 1 660 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 10 508 000 9 700 000 8 938 000 8 059 000 7 631 000 7 184 000
Pasywa razem 37 904 000 35 735 000 32 030 000 28 933 000 27 215 000 25 945 000