Ameren Corp. (AEE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 074 000 990 000 871 000 828 000 815 000 523 000
Amortyzacja 1 438 000 1 277 000 1 153 000 1 081 000 1 033 000 952 000
Zmiana stanu należności 280 000 71 000 15 000 -103 000 -1 000 43 000
Zmiana stanu zapasów 75 000 71 000 27 000 11 000 -39 000 -5 000
Zmiana stanu gotówki 2 000 -131 000 123 000 0 6 000 1 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 263 000 1 661 000 1 727 000 2 170 000 2 170 000 2 104 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 380 000 -3 523 000 -3 299 000 -2 442 000 -2 338 000 -2 195 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 370 000 -3 528 000 -3 329 000 -2 435 000 -2 336 000 -2 205 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 168 000 1 721 000 1 727 000 334 000 205 000 102 000