ABM Industries Inc. (ABM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 806 600 12 457 200 5 987 600 6 498 600 6 442 200 5 453 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 7 806 600 12 457 200 5 987 600 6 498 600 6 442 200 5 453 600
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 628 300 1 438 400 506 100 452 900 438 000 436 600
Zysk operacyjny 348 700 412 400 276 100 219 700 190 800 104 200
Koszty odsetek netto 41 100 57 200 44 600 51 100 54 100 19 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 310 000 359 400 53 300 160 400 87 700 86 800
Podatek dochodowy 79 600 107 000 53 000 32 700 -8 200 8 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 230 400 252 400 400 127 800 97 700 3 700