ABM Industries Inc. (ABM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 096 400 7 806 600 6 228 600 5 987 600 6 498 600 6 442 200 5 453 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 8 096 400 7 806 600 6 228 600 5 987 600 6 498 600 6 442 200 5 453 600
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 572 800 628 300 719 200 506 100 452 900 438 000 436 600
Zysk operacyjny 409 500 348 700 206 200 276 100 219 700 190 800 104 200
Koszty odsetek netto 82 300 41 100 28 600 44 600 51 100 54 100 19 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 331 100 310 000 179 700 53 300 160 400 87 700 86 800
Podatek dochodowy 79 700 79 600 53 500 53 000 32 700 -8 200 8 800
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 251 400 230 400 126 200 400 127 800 97 700 3 700