ABM Industries Inc. (ABM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 125 600 394 200 58 500 39 100 62 800
Inwestycje krótkoterminowe 297 400 141 300 131 200 117 800 134 600
Należności 2 379 200 906 400 1 085 800 1 014 100 1 038 100
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 297 400 141 300 131 200 117 800 134 600
Aktywa obrotowe razem 2 802 200 1 441 900 1 275 500 1 171 000 1 235 500
Inwestycje długotrminowe 6 070 200 2 335 100 2 417 200 2 456 500 2 577 100
Rzeczowe aktywa trwałe 223 800 133 700 150 300 140 100 143 100
Wartość firmy 4 457 800 1 671 400 1 835 400 1 834 800 1 864 200
Wartości niematerialne 849 600 239 700 297 200 355 700 430 100
Pozostałe aktywa trwałe 262 400 136 100 120 300 109 600 122 100
Aktywa razem 8 872 400 3 777 000 3 692 700 3 627 500 3 812 600

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 578 800 273 300 280 700 221 900 230 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 62 800 116 700 57 200 37 000 16 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 929 800 596 800 564 400 533 500 510 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 571 400 986 800 902 300 792 400 757 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 705 600 603 000 744 200 902 000 1 161 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 098 600 544 500 456 200 440 600 460 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 653 800 2 276 500 2 150 400 2 172 800 2 436 900
Akcje zwykłe 134 800 66 900 66 600 66 100 57 700
Zyski (straty) zatrzymane 1 760 400 806 400 856 300 771 200 720 100
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 218 600 1 500 400 1 542 000 1 454 700 1 375 700
Pasywa razem 8 872 400 3 777 000 3 692 700 3 627 500 3 812 600