ABM Industries Inc. (ABM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 73 000 62 800 394 200 58 500 39 100 62 800
Inwestycje krótkoterminowe 133 700 148 700 141 300 131 200 117 800 134 600
Należności 1 354 500 1 189 600 906 400 1 085 800 1 014 100 1 038 100
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 133 700 148 700 141 300 131 200 117 800 134 600
Aktywa obrotowe razem 1 561 200 1 401 100 1 441 900 1 275 500 1 171 000 1 235 500
Inwestycje długotrminowe 3 307 700 3 035 100 2 335 100 2 417 200 2 456 500 2 577 100
Rzeczowe aktywa trwałe 125 400 111 900 133 700 150 300 140 100 143 100
Wartość firmy 2 485 600 2 228 900 1 671 400 1 835 400 1 834 800 1 864 200
Wartości niematerialne 378 500 424 800 239 700 297 200 355 700 430 100
Pozostałe aktywa trwałe 188 500 131 200 136 100 120 300 109 600 122 100
Aktywa razem 4 868 900 4 436 200 3 777 000 3 692 700 3 627 500 3 812 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 315 500 289 400 273 300 280 700 221 900 230 800
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 181 500 31 400 116 700 57 200 37 000 16 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 856 100 964 900 596 800 564 400 533 500 510 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 353 100 1 285 700 986 800 902 300 792 400 757 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 086 300 852 800 603 000 744 200 902 000 1 161 300
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 517 900 549 300 544 500 456 200 440 600 460 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 3 151 500 2 826 900 2 276 500 2 150 400 2 172 800 2 436 900
Akcje zwykłe 67 100 67 400 66 900 66 600 66 100 57 700
Zyski (straty) zatrzymane 1 057 200 880 200 806 400 856 300 771 200 720 100
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 717 200 1 609 300 1 500 400 1 542 000 1 454 700 1 375 700
Pasywa razem 4 868 900 4 436 200 3 777 000 3 692 700 3 627 500 3 812 600