ABM Industries Inc. (ABM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk (strata) netto 230 400 126 200 400 127 800 97 700 3 700
Amortyzacja 112 400 89 900 96 400 107 400 112 500 70 100
Zmiana stanu należności 164 900 283 200 -179 400 71 700 -24 000 242 500
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 10 200 -331 400 335 700 19 400 -23 700 6 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 300 314 400 457 500 262 700 320 900 5 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -50 800 -34 300 -38 000 -59 600 -50 900 -57 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -241 500 -740 100 -27 500 -58 300 -48 100 -871 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 235 500 92 400 -94 100 -184 800 -295 800 874 000