American Airlines Group Inc (AAL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 48 971 000 29 882 000 17 337 000 45 768 000 44 541 000 42 207 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 48 971 000 29 882 000 17 337 000 45 768 000 44 541 000 42 207 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 815 000 1 098 000 513 000 1 602 000 1 520 000 1 477 000
Zysk operacyjny 1 800 000 -5 065 000 -11 078 000 3 700 000 3 443 000 4 770 000
Koszty odsetek netto 1 746 000 1 782 000 1 186 000 968 000 938 000 959 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 186 000 -2 548 000 -11 453 000 2 256 000 1 884 000 3 084 000
Podatek dochodowy 59 000 -555 000 -2 568 000 570 000 472 000 1 165 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 127 000 -1 993 000 -8 885 000 1 686 000 1 412 000 1 919 000