American Airlines Group Inc (AAL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 8 965 000 12 431 000 6 864 000 3 826 000 4 760 000 5 066 000
Inwestycje krótkoterminowe 892 000 615 000 666 000 621 000 495 000 651 000
Należności 2 138 000 1 505 000 1 342 000 1 750 000 1 706 000 1 752 000
Zapasy 2 279 000 1 795 000 1 614 000 1 851 000 1 522 000 1 359 000
Pozostałe aktywa obrotowe 892 000 615 000 666 000 621 000 495 000 651 000
Aktywa obrotowe razem 15 269 000 17 336 000 11 095 000 8 206 000 8 637 000 9 146 000
Inwestycje długotrminowe 49 447 000 49 131 000 50 913 000 51 789 000 51 943 000 42 250 000
Rzeczowe aktywa trwałe 30 200 000 29 537 000 31 699 000 34 995 000 34 098 000 34 156 000
Wartość firmy 4 091 000 4 091 000 4 091 000 4 091 000 4 091 000 4 091 000
Wartości niematerialne 2 059 000 1 988 000 2 029 000 2 084 000 2 137 000 2 203 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 904 000 2 109 000 1 655 000 1 033 000 1 132 000 1 170 000
Aktywa razem 64 716 000 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000 51 396 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 149 000 1 772 000 1 196 000 2 062 000 1 773 000 1 688 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 274 000 2 489 000 2 797 000 2 861 000 3 294 000 2 554 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 16 073 000 14 745 000 12 576 000 13 388 000 13 029 000 10 722 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 21 496 000 19 006 000 16 569 000 18 311 000 18 096 000 14 964 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 32 389 000 35 571 000 29 796 000 21 454 000 21 179 000 22 511 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 071 000 12 620 000 15 733 000 12 927 000 13 572 000 9 995 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 70 515 000 73 807 000 68 875 000 60 113 000 60 749 000 47 470 000
Akcje zwykłe 650 345 644 015 483 888 443 363 464 236 489 164
Zyski (straty) zatrzymane -8 511 000 -8 638 000 -6 664 000 2 264 000 136 000 3 361 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny -5 799 000 -7 340 000 -6 867 000 -118 000 -169 000 3 926 000
Pasywa razem 64 716 000 66 467 000 62 008 000 59 995 000 60 580 000 51 396 000