XPO Logistics Inc (XPO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 25 612 000 16 252 000 16 648 000 17 279 000 15 380 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 890 000 7 852 000 8 303 000 9 013 000 8 128 800
Zysk ze sprzedaży brutto 7 722 000 8 400 000 8 345 000 8 266 000 7 252 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 644 000 2 172 000 1 845 000 1 837 000 1 656 500
Zysk operacyjny 1 344 000 391 000 821 000 704 000 623 200
Koszty odsetek netto 422 000 325 000 292 000 217 000 284 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 820 000 148 000 569 000 566 000 260 700
Podatek dochodowy 174 000 31 000 129 000 122 000 -99 500
Udziały niekontrolujące 0 7 000 21 000 22 000 20 000
Zysk (strata) netto 672 000 79 000 379 000 390 000 312 400