XPO Inc (XPO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 7 744 000 7 718 000 12 806 000 16 252 000 16 648 000 17 279 000 15 380 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 760 000 4 945 000 8 945 000 7 852 000 8 303 000 9 013 000 8 128 800
Zysk ze sprzedaży brutto 5 984 000 2 773 000 3 861 000 8 400 000 8 345 000 8 266 000 7 252 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 678 000 1 322 000 2 172 000 1 845 000 1 837 000 1 656 500
Zysk operacyjny 543 000 549 000 672 000 391 000 821 000 704 000 623 200
Koszty odsetek netto 168 000 135 000 211 000 325 000 292 000 217 000 284 300
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 260 000 258 000 410 000 148 000 569 000 566 000 260 700
Podatek dochodowy 68 000 74 000 87 000 31 000 129 000 122 000 -99 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 7 000 21 000 22 000 20 000
Zysk (strata) netto 189 000 666 000 336 000 79 000 379 000 390 000 312 400