XPO Logistics Inc (XPO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 520 000 2 054 000 377 000 502 000 396 900
Inwestycje krótkoterminowe 572 000 430 000 465 000 590 000 465 700
Należności 4 210 000 2 886 000 2 500 000 2 596 000 2 725 300
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 572 000 430 000 465 000 590 000 465 700
Aktywa obrotowe razem 5 354 000 5 370 000 3 342 000 3 688 000 3 587 900
Inwestycje długotrminowe 12 060 000 10 799 000 10 786 000 8 582 000 9 013 700
Rzeczowe aktywa trwałe 3 616 000 2 661 000 2 704 000 2 605 000 2 663 700
Wartość firmy 4 958 000 4 599 000 4 450 000 4 467 000 4 563 600
Wartości niematerialne 1 160 000 974 000 1 092 000 1 253 000 1 435 300
Pozostałe aktywa trwałe 510 000 287 000 295 000 257 000 351 100
Aktywa razem 17 414 000 16 169 000 14 128 000 12 270 000 12 601 600

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 220 000 1 255 000 1 157 000 1 258 000 1 250 700
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 116 000 1 338 000 84 000 367 000 103 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 740 000 2 560 000 2 017 000 1 688 000 1 642 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 5 076 000 5 153 000 3 258 000 3 313 000 2 997 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 028 000 5 369 000 5 182 000 3 902 000 4 417 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 898 000 632 000 521 000 641 000 758 200
Udziały niekontrolujące 0 140 000 153 000 395 000 405 600
Zobowiązania razem 15 138 000 13 460 000 11 385 000 8 695 000 8 997 200
Akcje zwykłe 224 000 92 000 96 000 123 000 114 900
Zyski (straty) zatrzymane 86 000 868 000 786 000 377 000 -42 600
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 276 000 2 709 000 2 743 000 3 575 000 3 604 400
Pasywa razem 17 414 000 16 169 000 14 128 000 12 270 000 12 601 600