XPO Logistics Inc (XPO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 672 000 79 000 379 000 390 000 312 400
Amortyzacja 952 000 766 000 739 000 716 000 658 400
Zmiana stanu należności 1 324 000 386 000 -96 000 -129 300 412 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -1 534 000 1 677 000 -125 000 105 100 23 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 312 000 885 000 791 000 1 102 000 798 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -626 000 -526 000 -601 000 -551 000 -503 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -368 000 -357 000 -161 000 -400 000 -424 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 864 000 1 136 000 -759 000 -620 000 -366 400