XPO Inc (XPO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 189 000 666 000 336 000 79 000 379 000 390 000 312 400
Amortyzacja 432 000 392 000 476 000 766 000 739 000 716 000 658 400
Zmiana stanu należności 19 000 -3 256 000 -781 000 386 000 -96 000 -129 300 412 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -48 000 -60 000 -1 794 000 1 677 000 -125 000 105 100 23 500
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 694 000 824 000 656 000 885 000 791 000 1 102 000 798 600
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 533 000 -521 000 -313 000 -526 000 -601 000 -551 000 -503 800
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 502 000 -404 000 -184 000 -357 000 -161 000 -400 000 -424 700
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 761 000 -861 000 -1 932 000 1 136 000 -759 000 -620 000 -366 400