PENN Entertainment Inc (PENN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -490 000 222 100 420 800 -669 500 43 900 93 519 473 463
Amortyzacja 435 100 567 500 344 500 366 700 414 200 268 990 267 062
Zmiana stanu należności 72 600 51 400 98 600 7 700 -18 137 44 032 950
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -552 200 -239 900 10 100 1 416 400 -42 198 201 645 48 443
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 455 900 878 200 896 100 338 800 703 900 352 794 459 079
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -360 000 -263 400 -244 100 -137 000 -165 500 -89 685 -99 261
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -742 600 -258 600 -1 221 800 -233 700 -607 500 -1 423 100 -221 608
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -262 600 -853 000 339 900 1 310 100 -122 400 1 272 130 -189 028