PENN Entertainment Inc (PENN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 420 800 -669 500 43 900 93 519 473 463
Amortyzacja 344 500 366 700 414 200 268 990 267 062
Zmiana stanu należności 98 600 7 700 -18 137 44 032 950
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 10 100 1 416 400 -42 198 201 645 48 443
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 896 100 338 800 703 900 352 794 459 079
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -244 100 -137 000 -165 500 -89 685 -99 261
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 221 800 -233 700 -607 500 -1 423 100 -221 608
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 339 900 1 310 100 -122 400 1 272 130 -189 028