PENN Entertainment Inc (PENN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 362 900 6 401 700 5 905 000 3 578 700 5 301 400 3 587 920 3 147 970
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 000 800 3 631 600 3 148 000 1 868 000 2 954 500 1 990 680 1 786 840
Zysk ze sprzedaży brutto 2 362 100 2 770 100 2 757 000 1 710 700 2 346 900 1 597 240 1 361 130
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 563 400 1 110 400 1 352 900 1 130 800 1 187 700 618 951 514 776
Zysk operacyjny 363 600 1 092 200 1 059 600 213 200 745 000 652 013 553 235
Koszty odsetek netto 424 400 739 900 561 700 543 200 534 200 538 412 463 209
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -499 600 175 300 539 100 -834 200 86 100 89 921 -25 044
Podatek dochodowy -8 200 -46 400 118 600 -165 100 43 000 -3 593 -498 507
Udziały niekontrolujące -1 400 -400 -300 400 -800 -5 0
Zysk (strata) netto -490 000 222 100 420 800 -669 500 43 900 93 519 473 463