PENN Entertainment Inc (PENN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 905 000 3 578 700 5 301 400 3 587 920 3 147 970
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 148 000 1 868 000 2 954 500 1 990 680 1 786 840
Zysk ze sprzedaży brutto 2 757 000 1 710 700 2 346 900 1 597 240 1 361 130
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 352 900 1 130 800 1 187 700 618 951 514 776
Zysk operacyjny 1 059 600 213 200 745 000 652 013 553 235
Koszty odsetek netto 561 700 543 200 534 200 538 412 463 209
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 539 100 -834 200 86 100 89 921 -25 044
Podatek dochodowy 118 600 -165 100 43 000 -3 593 -498 507
Udziały niekontrolujące -300 400 -800 -5 0
Zysk (strata) netto 420 800 -669 500 43 900 93 519 473 463