PENN Entertainment Inc (PENN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 624 000 1 863 900 1 853 800 437 400 479 598 277 953
Inwestycje krótkoterminowe 143 000 164 700 134 800 116 700 91 223 60 274
Należności 246 400 195 000 96 400 88 700 106 837 62 805
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 143 000 164 700 134 800 116 700 91 223 60 274
Aktywa obrotowe razem 2 013 400 2 223 600 2 085 000 642 800 677 658 401 032
Inwestycje długotrminowe 15 488 700 14 648 500 12 582 300 13 551 700 10 283 400 4 833 780
Rzeczowe aktywa trwałe 4 515 500 4 582 200 4 529 300 5 120 200 6 868 770 2 756 670
Wartość firmy 2 689 500 2 822 500 1 157 100 1 270 700 1 228 420 1 008 100
Wartości niematerialne 1 738 900 1 872 600 1 513 500 2 026 500 1 856 870 422 606
Pozostałe aktywa trwałe 175 800 178 800 5 115 600 392 700 120 196 85 653
Aktywa razem 17 502 100 16 872 100 14 667 300 14 194 500 10 961 000 5 234 810

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 40 100 53 300 33 200 40 300 30 551 26 048
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 236 100 148 600 124 300 109 900 129 917 91 860
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 882 500 931 300 702 500 755 400 577 968 412 101
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 158 700 1 133 200 860 000 905 600 738 436 530 009
Długoterminowe zobowiązania finansowe 11 625 700 7 002 400 6 540 100 6 643 800 9 430 730 4 697 200
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 117 900 129 000 119 400 98 000 60 629 80 751
Udziały niekontrolujące -1 100 -700 -400 -800 -5 0
Zobowiązania razem 13 904 400 12 774 300 12 011 100 12 341 800 10 229 800 5 307 960
Akcje zwykłe 161 200 158 700 134 000 115 700 97 105 90 854
Zyski (straty) zatrzymane 154 500 -86 500 -507 300 161 600 -967 949 -1 051 820
Akcje własne -629 500 -28 400 -28 400 -28 400 -28 414 -28 414
Kapitał własny 3 597 700 4 097 800 2 656 200 1 852 700 731 226 -73 146
Pasywa razem 17 502 100 16 872 100 14 667 300 14 194 500 10 961 000 5 234 810