Otter Tail Corporation (OTTR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 284 184 176 769 95 851 86 847
Amortyzacja 92 597 91 358 82 037 78 086
Zmiana stanu należności -30 560 60 994 4 841 -1 832
Zmiana stanu zapasów -2 538 56 325 -5 686 -8 419
Zmiana stanu gotówki 117 459 374 -20 036 20 338
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 389 309 231 243 211 921 185 037
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -171 134 -171 829 -371 553 -207 365
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -175 071 -171 510 -375 652 -209 472
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -96 779 -59 359 143 695 44 773