Otter Tail Corporation (OTTR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 118 996 1 537 1 163 21 199
Inwestycje krótkoterminowe 43 411 44 374 27 545 26 692
Należności 144 393 174 953 113 959 109 118
Zapasy 145 952 148 490 92 165 97 851
Pozostałe aktywa obrotowe 43 411 44 374 27 545 26 692
Aktywa obrotowe razem 452 752 369 354 234 832 254 860
Inwestycje długotrminowe 2 448 910 2 385 480 2 343 520 2 018 740
Rzeczowe aktywa trwałe 2 212 720 2 124 600 2 049 270 1 753 790
Wartość firmy 37 572 37 572 37 572 37 572
Wartości niematerialne 7 943 9 044 10 144 11 290
Pozostałe aktywa trwałe 135 832 157 565 194 677 184 334
Aktywa razem 2 901 660 2 754 830 2 578 350 2 273 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 104 400 135 089 130 805 120 775
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 204 121 146 221 084 6 183
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 125 032 131 464 84 897 62 783
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 237 636 387 699 436 786 189 741
Długoterminowe zobowiązania finansowe 823 821 734 014 624 432 689 581
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 401 585 454 072 492 794 462 657
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 684 340 1 764 050 1 707 390 1 492 110
Akcje zwykłe 41 586 41 491 40 710 39 721
Zyski (straty) zatrzymane 585 212 369 783 257 878 222 341
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 1 217 320 990 777 870 966 781 482
Pasywa razem 2 901 660 2 754 830 2 578 350 2 273 600