Otter Tail Corporation (OTTR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 1 460 210 1 196 840 890 107 919 503
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 708 335 613 106 437 251 486 441
Zysk ze sprzedaży brutto 751 874 583 738 452 856 433 062
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0
Zysk operacyjny 390 439 249 708 147 886 134 880
Koszty odsetek netto 36 016 37 771 34 447 31 411
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 357 535 212 821 116 057 104 288
Podatek dochodowy 73 351 36 052 20 206 17 441
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 284 184 176 769 95 851 86 847