Mckesson Corporation (MCK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zysk (strata) netto 1 114 000 -4 539 000 900 000 34 000 67 000 5 070 000
Amortyzacja 760 000 887 000 922 000 949 000 951 000 910 000
Zmiana stanu należności -598 000 -769 000 1 704 000 535 000 -504 000 235 000
Zmiana stanu zapasów -544 000 2 512 000 25 000 399 000 1 032 000 -57 000
Zmiana stanu gotówki -2 746 000 2 263 000 1 034 000 309 000 -111 000 -1 265 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 434 000 4 542 000 4 374 000 4 036 000 4 345 000 4 744 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -535 000 -641 000 -506 000 -557 000 -580 000 -562 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -89 000 -415 000 -579 000 -1 381 000 -1 522 000 -3 796 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -6 321 000 -1 693 000 -2 734 000 -2 227 000 -3 084 000 -2 069 000