Mckesson Corporation (MCK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 532 000 6 278 000 4 015 000 2 981 000 2 672 000 2 783 000
Inwestycje krótkoterminowe 898 000 665 000 617 000 529 000 443 000 672 000
Należności 18 583 000 19 181 000 19 950 000 18 246 000 17 711 000 18 215 000
Zapasy 18 702 000 19 246 000 16 734 000 16 709 000 16 310 000 15 278 000
Pozostałe aktywa obrotowe 898 000 665 000 617 000 529 000 443 000 672 000
Aktywa obrotowe razem 46 231 000 45 382 000 42 222 000 38 465 000 37 136 000 36 948 000
Inwestycje długotrminowe 17 067 000 19 633 000 19 025 000 21 207 000 23 245 000 24 021 000
Rzeczowe aktywa trwałe 2 092 000 2 581 000 2 365 000 2 548 000 2 464 000 2 292 000
Wartość firmy 9 451 000 9 493 000 9 360 000 9 358 000 10 924 000 10 586 000
Wartości niematerialne 2 059 000 2 878 000 3 156 000 3 689 000 4 102 000 3 665 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 819 000 2 312 000 2 258 000 2 099 000 2 027 000 3 415 000
Aktywa razem 63 298 000 65 015 000 61 247 000 59 672 000 60 381 000 60 969 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(31 mar 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 799 000 742 000 1 052 000 330 000 1 129 000 1 240 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 47 667 000 43 361 000 41 572 000 37 296 000 35 556 000 34 372 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 48 466 000 44 103 000 42 624 000 37 626 000 36 685 000 35 612 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 5 080 000 6 406 000 6 335 000 7 265 000 6 751 000 7 305 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 8 760 000 9 782 000 1 662 000 2 103 000 2 625 000 1 774 000
Udziały niekontrolujące 480 000 1 467 000 1 619 000 1 586 000 1 712 000 1 505 000
Zobowiązania razem 65 570 000 65 036 000 56 155 000 51 578 000 50 577 000 49 874 000
Akcje zwykłe 152 300 160 600 181 000 196 000 208 000 221 000
Zyski (straty) zatrzymane 9 030 000 8 202 000 13 022 000 12 409 000 12 986 000 13 189 000
Akcje własne -17 045 000 -13 670 000 -12 892 000 -8 902 000 -7 655 000 -5 982 000
Kapitał własny -2 272 000 -21 000 5 092 000 8 094 000 9 804 000 11 095 000
Pasywa razem 63 298 000 65 015 000 61 247 000 59 672 000 60 381 000 60 969 000