Alliant Energy Corp. (LNT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 205 000 3 669 000 3 416 000 3 647 700 3 534 500 3 382 200
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 792 000 1 437 000 1 283 000 1 479 800 1 583 000 1 510 400
Zysk ze sprzedaży brutto 2 413 000 2 232 000 2 133 000 2 167 900 1 951 500 1 871 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 928 000 795 000 740 000 777 700 694 400 653 400
Koszty odsetek netto 325 000 277 000 275 000 272 900 247 000 215 600
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 708 000 600 000 567 000 636 100 570 000 532 800
Podatek dochodowy 22 000 -74 000 -57 000 68 700 47 700 66 700
Udziały niekontrolujące 0 15 000 10 000 10 200 10 200 10 200
Zysk (strata) netto 686 000 659 000 614 000 557 200 512 100 457 300