Alliant Energy Corp. (LNT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 20 000 39 000 54 000 16 300 20 900 27 900
Inwestycje krótkoterminowe 389 000 344 000 204 000 229 800 202 000 172 000
Należności 516 000 440 000 412 000 402 100 350 400 482 800
Zapasy 325 000 246 000 217 000 227 300 211 800 222 400
Pozostałe aktywa obrotowe 389 000 344 000 204 000 229 800 202 000 172 000
Aktywa obrotowe razem 1 250 000 1 069 000 887 000 875 500 785 100 905 100
Inwestycje długotrminowe 18 913 000 17 484 000 16 823 000 15 825 200 14 640 900 13 282 700
Rzeczowe aktywa trwałe 16 247 000 14 987 000 14 336 000 13 527 100 12 462 400 11 234 500
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 2 107 000 1 980 000 2 002 000 1 830 300 1 747 200 1 652 100
Aktywa razem 20 163 000 18 553 000 17 710 000 16 700 700 15 426 000 14 187 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 756 000 436 000 377 000 422 300 543 300 477 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 050 000 1 148 000 397 000 994 600 697 700 1 270 900
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 557 000 470 000 523 000 637 200 403 100 400 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 363 000 2 054 000 1 297 000 2 054 100 1 644 100 2 149 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 668 000 6 735 000 6 769 000 5 533 000 5 246 300 4 010 600
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 913 000 1 847 000 1 942 000 1 994 500 2 146 800 2 167 600
Udziały niekontrolujące 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000
Zobowiązania razem 13 887 000 12 563 000 12 022 000 11 495 600 10 840 300 10 005 600
Akcje zwykłe 250 900 250 200 248 400 238 500 233 600 229 700
Zyski (straty) zatrzymane 3 509 000 3 250 000 2 994 000 2 765 400 2 545 900 2 346 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 6 276 000 5 990 000 5 688 000 5 205 100 4 585 700 4 182 200
Pasywa razem 20 163 000 18 553 000 17 710 000 16 700 700 15 426 000 14 187 800