Alliant Energy Corp. (LNT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 686 000 659 000 614 000 557 200 512 100 457 300
Amortyzacja 671 000 657 000 615 000 567 200 506 900 461 800
Zmiana stanu należności 76 000 28 000 9 900 51 700 -132 400 -10 500
Zmiana stanu zapasów 79 000 29 000 -10 300 15 500 -10 600 100
Zmiana stanu gotówki -19 000 -15 000 37 700 -4 600 -7 000 19 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 486 000 582 000 501 000 660 400 527 700 983 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 484 000 -1 169 000 -1 366 000 -1 640 100 -65 600 -185 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -933 000 -728 000 -951 000 -1 287 300 -1 066 800 -1 496 300
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 431 000 130 000 488 000 619 100 530 700 532 600