Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 6 920 000 5 732 000 6 315 000 6 833 000 6 230 000 5 046 000 2 002 000
Amortyzacja 1 430 000 1 404 000 1 364 000 1 290 000 1 189 000 1 161 000 1 195 000
Zmiana stanu należności -373 000 542 000 -15 000 -359 000 -107 000 -6 159 000 401 000
Zmiana stanu zapasów 44 000 107 000 -564 000 -74 000 622 000 -1 490 000 -183 000
Zmiana stanu gotówki -1 105 000 -1 057 000 444 000 1 646 000 742 000 -2 089 000 1 024 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 920 000 7 802 000 9 221 000 8 183 000 7 311 000 3 138 000 6 476 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 691 000 -1 670 000 -1 522 000 -1 766 000 -1 484 000 -1 278 000 -1 177 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 694 000 -1 789 000 -1 161 000 -2 010 000 -1 241 000 -1 075 000 -1 147 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -7 331 000 -7 070 000 -7 616 000 -4 527 000 -5 328 000 -4 152 000 -4 305 000