Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 12 630 000 6 833 000 6 230 000 5 046 000 2 002 000
Amortyzacja 2 728 000 1 290 000 1 189 000 1 161 000 1 195 000
Zmiana stanu należności 1 948 000 -359 000 -107 000 -6 159 000 401 000
Zmiana stanu zapasów 2 417 000 -74 000 622 000 -1 490 000 -183 000
Zmiana stanu gotówki 4 048 000 1 646 000 742 000 -2 089 000 1 024 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 442 000 8 183 000 7 311 000 3 138 000 6 476 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 044 000 -1 766 000 -1 484 000 -1 278 000 -1 177 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 322 000 -2 010 000 -1 241 000 -1 075 000 -1 147 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -15 232 000 -4 527 000 -5 328 000 -4 152 000 -4 305 000