Lockheed Martin Corp. (LMT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 547 000 7 208 000 3 160 000 1 514 000 772 000 2 861 000
Inwestycje krótkoterminowe 12 851 000 22 534 000 10 695 000 9 625 000 9 890 000 1 510 000
Należności 2 505 000 3 926 000 1 978 000 2 337 000 2 444 000 8 603 000
Zapasy 3 088 000 5 962 000 3 545 000 3 619 000 2 997 000 4 487 000
Pozostałe aktywa obrotowe 12 851 000 22 534 000 10 695 000 9 625 000 9 890 000 1 510 000
Aktywa obrotowe razem 20 991 000 39 630 000 19 378 000 17 095 000 16 103 000 17 461 000
Inwestycje długotrminowe 31 889 000 62 116 000 31 332 000 30 433 000 28 773 000 29 060 000
Rzeczowe aktywa trwałe 7 975 000 15 194 000 7 213 000 6 591 000 6 124 000 5 775 000
Wartość firmy 10 780 000 21 626 000 10 806 000 10 604 000 10 769 000 10 807 000
Wartości niematerialne 2 459 000 5 412 000 3 012 000 3 213 000 3 494 000 3 797 000
Pozostałe aktywa trwałe 6 931 000 15 304 000 6 826 000 6 706 000 3 878 000 4 170 000
Aktywa razem 52 880 000 101 746 000 50 710 000 47 528 000 44 876 000 46 521 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 117 000 1 560 000 880 000 1 281 000 2 402 000 1 467 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 12 000 500 000 1 250 000 1 500 000 750 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 13 770 000 26 422 000 12 553 000 11 441 000 10 496 000 10 420 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 15 887 000 27 994 000 13 933 000 13 972 000 14 398 000 12 637 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 429 000 23 340 000 11 669 000 11 404 000 12 604 000 13 513 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 12 298 000 28 494 000 19 070 000 18 981 000 16 425 000 20 980 000
Udziały niekontrolujące 0 0 23 000 44 000 55 000 74 000
Zobowiązania razem 43 614 000 79 828 000 44 695 000 44 401 000 43 482 000 47 204 000
Akcje zwykłe 263 700 552 800 280 000 282 000 284 500 287 800
Zyski (straty) zatrzymane 16 943 000 43 200 000 21 636 000 18 401 000 15 434 000 11 573 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 9 266 000 21 918 000 6 015 000 3 127 000 1 394 000 -683 000
Pasywa razem 52 880 000 101 746 000 50 710 000 47 528 000 44 876 000 46 521 000