Lockheed Martin Corp. (LMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 134 088 000 65 398 000 59 812 000 53 762 000 51 048 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 115 894 000 56 717 000 51 445 000 46 392 000 45 500 000
Zysk ze sprzedaży brutto 18 194 000 8 681 000 8 367 000 7 370 000 5 548 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 18 194 000 8 681 000 8 367 000 7 370 000 5 548 000
Koszty odsetek netto 1 138 000 591 000 653 000 668 000 651 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 100 000 8 235 000 7 241 000 5 838 000 5 269 000
Podatek dochodowy 2 470 000 1 347 000 1 011 000 792 000 3 340 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 12 630 000 6 833 000 6 230 000 5 046 000 2 002 000