Integer Holdings Corp (ITGR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Zysk (strata) netto 96 808 77 258 96 336 167 964 66 679
Amortyzacja 81 369 79 324 77 895 88 988 102 796
Zmiana stanu należności 28 751 -33 691 6 484 -56 992 24 479
Zmiana stanu zapasów 6 376 -17 933 -22 820 -37 458 2 383
Zmiana stanu gotówki -31 321 35 671 -12 034 -18 527 -8 020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 156 666 181 341 165 358 167 299 149 357
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -53 463 -46 832 -48 198 -43 529 -47 301
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -270 998 -56 576 -58 862 -536 670 -47 936
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 81 986 -88 578 -117 926 -725 080 -111 669