Integer Holdings Corp (ITGR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Zysk (strata) netto 90 650 66 377 96 808 77 258 96 336 167 964 66 679
Amortyzacja 98 841 91 991 81 369 79 324 77 895 88 988 102 796
Zmiana stanu należności 13 947 39 283 28 751 -33 691 6 484 -56 992 24 479
Zmiana stanu zapasów 30 950 53 067 6 376 -17 933 -22 820 -37 458 2 383
Zmiana stanu gotówki -598 6 387 -31 321 35 671 -12 034 -18 527 -8 020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 180 213 116 381 156 666 181 341 165 358 167 299 149 357
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -119 938 -74 728 -53 463 -46 832 -48 198 -43 529 -47 301
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -163 367 -200 421 -270 998 -56 576 -58 862 -536 670 -47 936
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -18 014 92 476 81 986 -88 578 -117 926 -725 080 -111 669